Shrimp

Shrimp

photographed by Muljadi Kartarahardja